Okładka książki A więc chcecie dowiedzieć się wszystkigo o ekonomii?

  Lyndon H. LaRouche, jun.

 

 „A więc chcecie dowiedzieć się wszystkigo o ekonomii?”


   przełożyła Jolanta Wacławska

  Kiedy Lyndon H. LaRouche pisał ninijeszą książkę w 1984 r., świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Chociaż większość kół politycznych nie spodziewała się rychłego rozpadu Związku Radzieckiego, L. LaRouche przewidział już w 1983 r. dezintegrację bloku wschodniego w ciągu zbliżających się 5-8 lat. W czasie swojej wizyty w Berlinie Zachodnim w 1988 r. L. LaRouche wystąpił z propozycją realizacji programu rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o koncepcje ekonomii fizycznej. Niestety, nie posłuchano jego rady i w 1990 r. Polska została poddana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy tzw. terapii szokowej, która udowodniła w ciągu ostatnich kilku lat moralne bankructwo liberalnej teorii ekonomicznej Adama Smitha.

  Z powodu głębokiego kryzysu gospodarczego, jaki obecnie przeżywamy, książka L. LaRouche’a nabiera wyjątkowego znaczenia. Wyjaśnia ona przyczyny załamania się dwu „popularnych” doktryn ekonomicznych naszego wieku – marksistowskiej i wolnorynkowej – stanowi również podręcznik ekonomii fizycznej, kontynuującej tradycję G. W. Leibniza, która umożliwiła rozwój gospodarki amerykańskiej w XIX w. oraz rewolucję przemysłową w Europie i Japonii. Z tego względu należy traktować niniejszą pracę jako obowiązkową lekturę dla wszystkich odpowiedzialnych obywateli. Jej główne tezy przebrzmiewają również w encyklikach „Justitia et Pax” (1987) oraz „Centensimus Annus”(1991), nawołujących do stworzenia nowego sprawiedliwego systemu gospodarczego.

  Przygotowanie polskiego wydania niniejszej książki możliwe było dzięki pomocy dra Zbigniewa Jaworskiego, Görana Haglund oraz Małgorzaty Krumplewskiej,  za co im niniejszym składam podziękę.

Anna Kaczor
redaktor polskiego wydania

Spis treści

Wstęp
pobierz plik
1. Początki nowoczesnej nauki ekonomii – dzieło G.W. Leibniza pobierz plik
2. Potencjalna względna gęstość zaludnienia (PWGZ)
pobierz plik
3. Termodynamika ekonomii politycznej
pobierz plik
4. Definicja wartości ekonomicznej
pobierz plik
5. Jak powstaje technologia
pobierz plik
6. Praca i energia
pobierz plik
7. Uwagi o teorii pieniądza
pobierz plik
8. Płace i ludność
pobierz plik
9. Podstawowa infrastruktura gospodarcza
pobierz plik
10. Krótko o inflacji
pobierz plik

O autorze
pobierz plik


 

*początek strony

*wróćdo spisu treści